Lumea fascinantă a vibraţiilor, volumul 5 Mărește

Lumea fascinantă a vibraţiilor, volumul 5

nou

CANCERUL – CAUZA LUI
TULBURĂRI ȘI BOLI CARE ÎL PRECED
Biologie – Patologie – Terapeutică
Detecție – Analize – Protecție
Influența curenților telurici și radioactivi
Autor: Henri Chretien
Editura: Ganesha
Format: 14,6 x 20,8 cm
Numar pagini: 400

Mai multe detalii

50,00 lei TVA inclus

Mai multe informații

CUPRINS
PREFAȚA DOCTORULUI FOUVEAU DE COURMELLES  ............................................................5
INTRODUCERE ......................................................................................................................................................9
CAPITOLUL I - PRIMELE CONSTATĂRI ȘI DESCOPERIRI ....................................................14
I. CÂTEVA CAZURI DE BOLI GRAVE..........................................................................................................14
II. CANCERUL ȘI CAUZA LUI – PRIMELE CONSTATĂRI
CÂTEVA CAZURI DIVERSE ............................................................................................................................19
CANCERUL LA PLANTE ȘI ANIMALE .......................................................................................................23
CAUZE ALE TULBURĂRILOR PRECANCEROASE ȘI CANCEROASE ...........................................23
PRIMUL SISTEM PROTECTOR ....................................................................................................................24
CAPITOLUL II - CELULA ................................................................................................................................25
COMPOZIȚIA CELULELOR ............................................................................................................................28
DIVIZIUNEA ELECTROMAGNETICĂ A CELULEI ȘI FUNCȚIONAREA EI ...........................................................33
RADIAȚIILE ELECTRICE ALE TRUPULUI  ......................................................................................................................37
CREȘTEREA NORMALĂ A CELULELOR ..........................................................................................................................38
SPECIFICITATEA CELULELOR ............................................................................................................................................41
CELULELE LIMFATICE ...........................................................................................................................................................41
CELULELE GLANDELOR ........................................................................................................................................................42
DEPLASAREA CELULELOR ...................................................................................................................................................42
TULBURĂRI UMORALE ȘI CELULARE APĂRUTE ÎN URMA UNOR INFLUENȚE DIVERSE  ......................43
DIVERSE INFLUENȚE ASUPRA ȘOCURILOR ȘI MODIFICĂRILE CELULARE ...................................................55
INFLUENȚE ALE ACIZILOR ȘI BAZELOR ASUPRA UMORILOR ............................................................................59
SUBSTANȚE FUNDAMENTALE CARE INTRĂ ÎN COMPOZIȚIA CELULELOR ..................................................61
PERIODICITATEA ȘI CONTAGIUNEA CELULARĂ ........................................................................................................63
INFLUENȚA MITOGENETICĂ A CELULELOR LA DISTANȚĂ. FENOMENE DE INDUCȚIE ..........................64
INDUCȚIA ȘI ORIENTAREA CELULELOR SUB INFLUENȚA UNUI CÂMP INDUCTOR  .................................72
CELULELE ELECTROMAGNETICE ȘI COERORUL LUI BRANLY  ...........................................................................72
INFLUENȚE ALE CORPURILOR RADIOACTIVE ASUPRA CELULELOR  .............................................................74
ECHILIBRU ȘI DEZECHILIBRU CELULAR. ACȚIUNEA SUBSTANȚELOR SOLUBILE ....................................75
INFLUENȚA MEDIULUI ASUPRA CELULELOR .............................................................................................................77
INFLUENȚA ULTRASUNETELOR .......................................................................................................................................82
REZUMATUL INFORMAȚIILOR DESPRE CELULĂ ȘI COMPONENTELE EI, VIAȚA ȘI
TULBURĂRILE CELULARE, SUPERIORITATEA LABORATORULUI CELULAR ASUPRA
LABORATORULUI ȘTIINȚIFIC ....................................................................................................................87
VARIAȚIA RECEPTIVITĂȚII CELULELOR ODATĂ CU VÂRSTA ...............................................................................90
CELULELE MOBILE. LEUCOCITELE  ................................................................................................................................91
EREDITATE  ................................................................................................................................................................................93
CONCLUZIE .................................................................................................................................................................................97
CAPITOLUL III PREZENTARE GENERALĂ A CURENȚILOR ELECTROCELULARI
ȘI ELECTRICI CARE ACȚIONEAZĂ
ASUPRA TRUPULUI ȘI A ORGANELOR SALE ................................................................................98
INIMA ȘI CURENȚII EI. INFLUENȚELE INTERNE ȘI EXTERNE .........................................................................103
INFLUENȚELE CURENȚILOR ASUPRA CELULELOR EPITELIALE  ..................................................................106
INFLUENȚA CURENȚILOR ASUPRA GLANDELOR  .................................................................................................107
INFLUENȚA CURENȚILOR ASUPRA CENTRILOR NERVOȘI ȘI A CREIERULUI ...........................................109
ALTE PREZENTĂRI SUCCINTE ALE UNOR LUCRĂRI APARȚINÂND UNOR DIVERȘI FIZIOLOGI.
RELAȚIILE DINTRE VISCERE ȘI CELULELE EPIDERMICE ..................................................................................111
CURENȚII EPIDERMICI ȘI CURENȚII GLANDULARI .............................................................................................122
INFLUENȚA INERVAȚIEI FICATULUI ASUPRA FORMĂRII ZAHĂRULUI  .......................................................123
CURENȚI ELECTRICI AI MUȘCHILOR ȘI RAPORTURILE LOR
CU CURENȚII DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ ........................................................................................................................124
FORȚA ELECTROMOTOARE DEZVOLTATĂ DE OM ÎN CONTACT CU UN CONDUCTOR ELECTRIC  ....125
DIFERENȚELE DE ACȚIUNE ALE POLILOR ASUPRA TRUPULUI  ....................................................................125
ALTE ACȚIUNI ALE CURENȚILOR CONTINUI ȘI DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ ASUPRA
CORPURILOR ORGANIZATE ÎN CELULE ......................................................................................................................127
INFLUENȚELE SARCINILOR NEGATIVE ȘI A SARCINILOR POZITIVE ASUPRA TRUPULUI  ................130
RECEPTIVITATEA TRUPULUI  .........................................................................................................................................134
RADIAȚIA ELECTRICĂ A OCHILOR  ..............................................................................................................................134
INFLUENȚELE UNDELOR RADIO ...................................................................................................................................134
TULBURĂRI PATOLOGICE PREBACILARE. DEMINERALIZARE ........................................................................135
TULBURĂRI ORGANICE ȘI TULBURĂRI GENERALE  ............................................................................................137
INFLUENȚELE GENERALE ALE ELECTRICITĂȚII ȘI ALE MEDIULUI ASUPRA TRUPULUI.
ELECTRO-PATOLOGIE. ELECTRO-TERAPIE.  ............................................................................................................139
SUNT STĂRILE PATOLOGICE CAUZATE DE MICROORGANISME, SAU MICROORGANISMELE
SUNT TRIBUTARE TULBURĂRILOR PATOLOGICE? ...............................................................................................145
RELAȚIILE DINTRE CULORI, ORGANE ȘI TULBURĂRILE FIZIOLOGICE .......................................................148
INFLUENȚE ALE GLANDELOR ENDOCRINE .............................................................................................................148
CAPITOLUL IV PLANTELE ȘI ANIMALELE ..................................................................................156
I. PLANTELE ......................................................................................................................................................156
CURENȚII ELECTRICI AI PLANTELOR .........................................................................................................................156
CAUZELE CURENȚILOR CELULARI ...............................................................................................................................161
INFLUENȚA ELECTRICITĂȚII ASUPRA URCĂRII SEVEI ÎN CELULE ȘI ASUPRA CREȘTERII LOR.......162
ACȚIUNEA METALELOR ASUPRA CELULELOR VEGETALE ................................................................................163
RECEPTIVITATEA CELULELOR FAȚĂ DE MINERALE ÎN FUNCȚIE DE SPECIILE DE PLANTE .............163
FIXAREA CULORILOR ÎN CELULELE PLANTELOR .................................................................................................164
II. ANIMALELE .................................................................................................................................................165
ALIMENTAȚIA CELULELOR PLANTELOR ȘI ANIMALELOR ...............................................................................167
CAPITOLUL V CONSTITUENȚII CELULELOR .............................................................................169
COLOIZII STAREA COLOIDALĂ A CELULELOR ................................................................................169
INFLUENȚELE SUBSTANȚELOR MINERALE ASUPRA PLANTELOR ȘI ANIMALELOR ............................174
CONȚINUTUL ÎN NICHEL ȘI COBALT AL PANCREASULUI ..................................................................................176
INFLUENȚA METALELOR ASUPRA FICATULUI ........................................................................................................177
SUBSTANȚE CANCERIGENE. INFLUENȚA CLORURII DE ALUMINIU ASUPRA TETRALINEI ȘI
A RECEPTIVITĂȚII CELULELOR ......................................................................................................................................177
STANIUL ÎN ORGANISM ......................................................................................................................................................178
INFLUENȚA SULFULUI ASUPRA CREȘTERII CELULELOR  ..................................................................................178
REPARTIȚIA GALIULUI ÎN ORGANISM ........................................................................................................................179
FORȚELE ELECTROMOTRICE A DOUĂ LICHIDE ȘI VARIAȚIA LOR ÎN FUNCȚIE DE DILUARE ...........179
REPARTIȚIA POTASIULUI ..................................................................................................................................................179
ACȚIUNEA LA DISTANȚĂ A METALELOR ASUPRA MICROBILOR ....................................................................180
INFLUENȚA PLUMBULUI ȘI A TITANULUI ASUPRA NEOFORMAȚIILOR ......................................................181
INFLUENȚA ARGINTULUI METALIC ȘI A CURENTULUI CONTINUU ..............................................................181
INFLUENȚA BROMULUI ASUPRA SUCULUI GASTRIC............................................................................................182
EXISTENȚA ALUMINIULUI ÎN ȚESUTURILE ANIMALELOR ...............................................................................182
PUTEREA BACTERICIDĂ A METALELOR ....................................................................................................................182
PREZENTARE SINTETICĂ A PROPRIETĂȚILOR COLOIDALE .............................................................................183
INFLUENȚA SĂRURILOR ASUPRA EMISIILOR DE RADIAȚII POZITIVE ........................................................184
ALIMENTAȚIE, MEDICAȚIE, SPECIFICITATE A CELULELOR ..............................................................................184
PARTICULARITĂȚI ALE COLOIZILOR ȘI MICELELOR. FLOCULARE. STABILITATE  .................................186
TULBURĂRI PATOLOGICE CAUZATE DE TULBURĂRILE COLOIDALE.
CAUZELE TULBURĂRILOR COLOIDALE ......................................................................................................................191
INFLUENȚELE COLOIZILOR ASUPRA CULORILOR ȘI INFLUENȚELE CULORILOR
ASUPRA COLOIZILOR ..........................................................................................................................................................193
INFLUENȚA COLOIZILOR ASUPRA LUMINII  ............................................................................................................194
INFLUENȚE ALE COLORANȚILOR ASUPRA CELULELOR ....................................................................................194
INFLUENȚA COLOIZILOR ȘI A VENINURILOR ASUPRA COAGULĂRII............................................................196
INFLUENȚE ALE COLOIZILOR ASUPRA CELULELOR, ASUPRA UMORILOR ȘI ASUPRA VIEȚII ..........196
CAUZELE FLOCULĂRILOR COLOIDALE ȘI UMORALE ...........................................................................................204
INFLUENȚE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ASUPRA CRISTALIZĂRII, A CONSTITUIRII
ȘI FORMĂRII CORPURILOR ..............................................................................................................................................206
INFLUENȚELE CĂRBUNILOR ASUPRA GAZELOR ȘI A CELULELOR  ..............................................................210
ACȚIUNI ALE OSCILAȚIILOR UNUI CÂMP ELECTRIC ASUPRA ANUMITOR PRODUȘI............................211
CONCLUZIE ..............................................................................................................................................................................211
CAPITOLUL VI UNDELE CARE ACȚIONEAZĂ ASUPRA CELULELOR  .......................213
INFLUENȚA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC AL PĂMÂNTULUI ...........................................214
INFLUENȚA CÂMPULUI MAGNETIC ASUPRA CELULELOR .................................................................................214
ALTE INFLUENȚE ALE MEDIULUI ȘI ALE CÂMPULUI TERESTRU
ÎN RAPORT CU POZIȚIA TRUPULUI ..............................................................................................................................222
INFLUENȚE ALE CORPURILOR RADIOACTIVE, ALE CURENȚILOR ELECTROMAGNETICI
ASUPRA CELULELOR ÎN GENERAL ...............................................................................................................................223
INFLUENȚA RADIOACTIVITĂȚII SOLULUI ȘI A ATMOSFEREI ...........................................................................225
ELECTRICITATEA ATMOSFERICĂ SAU INFLUENȚA MEDIULUI  ......................................................................228
CONDUCTIBILITATE. ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA CORPURILOR ÎN MEDIUL LOR ........................230
CURENȚII TELURICI  ...........................................................................................................................................................233
ALTE CONSTATĂRI REFERITOARE LA CURENȚII TELURICI ȘI PERTURBĂRILE MAGNETICE  ..........237
INFLUENȚA MAGNETISMULUI ASUPRA FIINȚELOR VII  ....................................................................................238
INFLUENȚA ATRACȚIEI PĂMÂNTULUI ȘI A CURENȚILOR COSMICI ASUPRA PLANTELOR ................239
INFLUENȚELE CÂMPURILOR MAGNETICE ASUPRA CRISTALELOR ȘI
A COMPUȘILOR CHIMICI ȘI AROMATICI  ...................................................................................................................240
PROPRIETĂȚILE MAGNETICE ALE CRISTALELOR .................................................................................................241
EFECTE BIOLOGICE ALE PRESIUNILOR, ULTRAPRESIUNILOR ȘI DEPRESIUNILOR  .............................242
ALTE INFLUENȚE ALE UNDELOR ELECTROMAGNETICE ...................................................................................244
CONCLUZIE  .............................................................................................................................................................................245
CAPITOLUL VII SCURTĂ PREZENTARE A INFLUENȚELOR LUMINII,
A RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE ȘI INFRAROȘII ...................................................................246
I. LUMINA..........................................................................................................................................246
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA PRODUȘILOR
DE NUTRIȚIE ..........................................................................................................................................................................246
INFLUENȚA CATALITICĂ A LUMINII ............................................................................................................................247
LUMINISCENȚA CELULARĂ ..............................................................................................................................................248
INFLUENȚA LUMINII ASUPRA ORIENTĂRII CELULELOR VEGETALE ............................................................249
ANTAGONISMUL CORPURILOR RADIOACTIVE .......................................................................................................249
HELIOTERAPIA. INFLUENȚA FOTOELECTRICĂ ȘI FOTOCHIMICĂ A LUMINII ..........................................249
ÎNRUDIREA DINTRE LUMINĂ ȘI ELECTRICITATE ..................................................................................................254
II. RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE .................................................................................................254
PREZENTARE SUCCINTĂ A INFLUENȚELOR RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE .............................................254
EFECTE FOTOELECTRICE .................................................................................................................................................262
PELADA ȘI RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE ....................................................................................................................263
ACȚIUNI FIZICE ȘI CHIMICE ALE LUMINII ȘI ÎN MOD SPECIAL ALE RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE .......264
REZISTENȚA CORPURILOR LA RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE ............................................................................268
DIFUZIA RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE PE
PIELEA UMANĂ ......................................................................................................................................................................269
INFLUENȚA ACIDULUI SALICILIC ASUPRA RECEPTIVITĂȚII RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE.............269
INFLUENȚA VÂRSTEI ASUPRA RECEPTIVITĂȚII RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE .....................................270
FLOCULAREA COLOIZILOR ÎN CELULE SUB INFLUENȚA RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE ....................270
ACȚIUNEA UNDELOR SCURTE ASUPRA SERULUI ANTIVENIN ........................................................................271
ACȚIUNI MULTIPLE ALE RADIAȚIILOR ULTRAVIOLETE ASUPRA PIELII ....................................................271
III. RADIAȚIILE INFRAROȘII .......................................................................................................273
ANTAGONISMUL DINTRE RADIAȚIILE INFRAROȘII ȘI RADIAȚIILE ULTRAVIOLETE ............................273
REACȚII CHIMICE LA TEMPERATURI JOASE ............................................................................................................275
INFLUENȚA RADIAȚIILOR INFRAROȘII
ASUPRA CELULELOR ȘI A VIEȚII ...................................................................................................................................275
CONCLUZIE ..............................................................................................................................................................................276
CAPITOLUL VIII CANCERUL ...................................................................................................................277
CE ESTE CANCERUL? ...........................................................................................................................................................281
CELULA CANCEROASĂ .................................................................................................................................291
A) MĂRIMEA CELULELOR .................................................................................................................................................292
B) FORMA CELULELOR CANCEROASE ȘI MOBILITATEA LOR ...........................................................................293
C) STRUCTURA CELULEI CANCEROASE ......................................................................................................................294
D) CENTRUL CELULAR .......................................................................................................................................................298
E) NUCLEUL.............................................................................................................................................................................301
F) DIVIZIUNEA CELULARĂ INDIRECTĂ ......................................................................................................................304
G) DIVIZIUNEA DIRECTĂ A CELULELOR ....................................................................................................................308
ALTE ASPECTE REFERITOARE LA MODIFICĂRILE CELULEI ȘI LA ORIGINEA
IPOTETICĂ A CANCERULUI .........................................................................................................312
GENELE .....................................................................................................................................................................................312
MOBILITATE. ORIENTARE ȘI MIGRARE A CELULELOR CĂTRE SUPRAFEȚELE EXCITATE  ................319
METASTAZE .............................................................................................................................................................................321
RECIDIVE ..................................................................................................................................................................................325
STĂRI PRECANCEROASE ....................................................................................................................................................329
DEPISTAREA CANCERULUI. METODE DE DIAGNOSTIC .......................................................................................331
VÂRSTA CANCERULUI .........................................................................................................................................................332
ESTE CANCERUL CONTAGIOS? ESTE EL DE ORIGINE MICROBIANĂ? ESTE EL O CIUPERCĂ
CE SE INSTALEAZĂ UNIFORM ÎN ANUMITE CORPURI RECEPTIVE? SE DATOREAZĂ EL UNEI
DISONANȚE? ESTE EL UN RĂU SOCIAL?  ..................................................................................................................333
CANCERUL PROVOCAT DE LUMINĂ, DE RAZELE X, DE SUBSTANȚELE RADIOACTIVE,
DE GUDRON .............................................................................................................................................................................337
CANCERUL ȘI BOLILE SIMULTANE ...............................................................................................................................338
TIPURI DE TUMORI, BENIGNE ȘI MALIGNE .............................................................................................................339
ESTE CANCERUL EREDITAR?  .........................................................................................................................................339
CANCERUL LA DIVERSE RASE DE OAMENI ...............................................................................................................346
CANCERUL LA ANIMALE ...................................................................................................................................................347
CANCERUL LA PLANTE ......................................................................................................................................................348
TUMORILE PLATANILOR ȘI VÂNTURILE ....................................................................................................................351
INFLUENȚA ORIENTĂRII ȘI A UNGHIURILOR CURENȚILOR ASUPRA
FORMĂRII TUMORILOR, A NECROZELOR, A CIUPERCILOR ..............................................................................352
CANCERUL NU ESTE O BOALĂ A DEGENERESCENȚEI ........................................................................................354
INFLUENȚELE ANUMITOR SUBSTANȚE ALIMENTARE ASUPRA RECEPTIVITĂȚII FAȚĂ DE UNDELE
CARE PRODUC CREȘTEREA CELULARĂ .....................................................................................................................357
PRIMA DESCOPERIRE. CONFIRMARE GENERALĂ .................................................................................................358
CAPITOLUL IX PROTECȚIE – SISTEM PROTECTOR .............................................................363
AMPLASAREA SAU INSTALAREA UNUI CIRCUIT PROTECTOR .........................................................................365
CAZURI ÎN CARE MONTAREA UNUI CIRCUIT ESTE INSUFICIENTĂ ...............................................................368
CAPITOLUL X TERAPEUTICĂ. MODIFICAREA STĂRII COLOIDALE ȘI
RECEPTIVE A CELULELOR .......................................................................................................................369
TREBUIE SĂ TRATĂM ORGANUL SAU ÎNTREGUL TEREN? ................................................................................373
ALOPATIE SAU HOMEOPATIE? DOZĂ MOLECULARĂ, MASIVĂ SAU DOZĂ ATOMICĂ,
IMPONDERABILĂ? HIPOCRATE, GALIEN SAU HAHNEMANN? .........................................................................374
IMPORTANȚA DOZAJULUI .................................................................................................................................................376
IMPORTANȚA DILUĂRII. POTENȚIAL. INTENSITATE ...........................................................................................376
SUBSTANȚE SIMPLE, UNITARE, SAU SUBSTANȚE COMPLEXE, COMBINATE? ..........................................378
PROTECȚIE. ALINARE. VINDECARE  ............................................................................................................................380
COMPLECȘI HENRI CHRÉTIEN .............................................................................................................381
A) FORMULAR .................................................................................................................................381
B) INDICAȚII TERAPEUTICE .......................................................................................................386
PRIMA ZI ...................................................................................................................................................................................387
ZIUA A II-A  ...............................................................................................................................................................................387
DEPISTARE .......................................................................................................................................393
ANALIZE  ...........................................................................................................................................394
BIBLIOGRAFIE ................................................................................................

30 alte produse din aceeași categorie:

Reviews (0)